Καλώς ήρθατε στο CERtuS

Στο έργο CERTUS συμμετέχουν Δήμοι, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και φορείς χρηματοδότησης από όλες τις οικονομικά πληγείσες χώρες της Νότιας Ευρώπης.  Αποσκοπεί στην διαμόρφωση καινοτομικών μεθόδων χρηματοδότησης, για την ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων ώστε να γίνουν σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

Πολλά από τα δημοτικά κτίρια στη Νότια Ευρώπη απαιτούν ριζικές ανακαινίσεις για να γίνουν κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB) στα επόμενα χρόνια.  Ο στόχος του CERTUS είναι να τονωθεί η ανάπτυξη του τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών και να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις επενδύσεις.  Το CERTUS αναπτύσσει λύσεις ανακαίνισης και καινοτομικούς τρόπους χρηματοδότησης οι οποίοι θα μπορούν να υιοθετηθούν και από άλλους δήμους.  Οι δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων απευθύνονται σε Δήμους, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και φορείς χρηματοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη της Νοτίου Ευρώπης.

Το CERTUS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια» (ΙΕΕ).

Περίληψη Έργου

Η οικονομική κατάσταση σε πολλές χώρες της ΕΕ μέχρι το έτος 2020 θα δυσχεραίνει την ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο την Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΣΜΚΕ), διότι αυτό θα απαιτεί δαπανηρές ριζικές ανακαινίσεις που ενέχουν μεγάλους κινδύνους, για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης, όπου οι οικονομίες δεν αναμένεται να δείξουν γρήγορη ανάκαμψη μέχρι το έτος 2020.

Δεδομένου ότι οι Δήμοι πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας 2012/27/EU, σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων, θα είναι υποχρεωμένοι να ανακαινίσουν τα κτίρια τους με στόχο την Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΣΜΚΕ), αλλά δεν θα διαθέτουν την τεχνική και οικονομική ικανότητα να υποστηρίξουν τέτοια έργα.  Επιπλέον, οι φορείς χρηματοδότησης που θα έχουν περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης θα θεωρήσουν αυτές τις επενδύσεις ως υψηλού κινδύνου και συνεπώς ως χαμηλότερης προτεραιότητας.

Ο κύριος στόχος του CERTUS είναι να υποστηρίξει τις ανακαινίσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας σε δήμους της Νότιας Ευρώπης και να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. δήμους, χρηματοδοτικούς φορείς και τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών) να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις επενδύσεις.