Οι υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ανακαινίσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων, εστιάζουν στις τέσσερις χώρες της Νοτίου Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο CERTUS (Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία), οι οποίες αντιμετωπίζουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Οι ευκαιρίες αυτές έχουν αναλυθεί και περιγράφονται με λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

  • Χαρτογράφηση των χρηματοδοτικών μέσων για έργα Ενεργειακής Απόδοσης, με έμφαση στις τέσσερις χώρες του CERTUS και λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά τους
  • Ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών για τη χρηματοδότηση σε διάφορες χώρες
  • Κατανόηση πώς τα μέσα αυτά θα μπορούσαν να μειώσουν το Κόστος Κεφαλαίου για τους χρηματοδότες
  • Ανάλυση εάν υπάρχουν ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία προσαρμόζονται σε έργα ΣΜΕΚ
  • Ανάλυση εάν υπάρχουν ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να επιλεγούν ως οι βέλτιστες λύσεις για τα έργα CERTUS
  • Προσδιορισμός των διαφορών μεταξύ των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στο έργο CERTUS
  • Παρουσίαση σκέψεων και προτάσεων σχετικά με τις λύσεις για τη χρηματοδότηση της ριζικής ενεργειακή ανακαίνισης των υφιστάμενων κτηρίων προκειμένου να γίνουν ΣΜΕΚ

Ο συνδυασμός διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης και μέσων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου, τις ανάγκες των δήμων, τους πόρους που διατίθενται από κάθε δήμο και τα οικονομικά κίνητρα στη συγκεκριμένη χώρα, έχει μελετηθεί. Η επιλογή των πιο κατάλληλων χρηματοοικονομικών σχημάτων είναι ανάλογη με τα χαρακτηριστικά του έργου και της χρηματοδότησης.

Για περαιτέρω ανάγνωση σχετικά με τα Σχήματα Χρηματοδότησης, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.