Ειδικοί Στόχοι

  • Να μελετηθούν 12 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ριζικής ανακαινίσεις κτιρίων σε 4 Δήμους της Νότιας Ευρώπης, τα οποία θα ενεργούν ως πρότυπα για ολόκληρη την Νότια Ευρώπη.
  • Να προσαρμοστούν τα υπάρχοντα μοντέλα και οι διαδικασίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των Δήμων και των ανακαινίσεων σε συνθήκες οικονομικής στενότητας.
  • Να μελετηθεί η εφαρμογή καινοτομικών τρόπων χρηματοδότησης.
  • Να υποστηριχθεί η αναπαραγωγή τους, με την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης του προσωπικού των Δήμων και των περιφερειακών κυβερνήσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών.
  • Να παρέχει τα μέσα και παραδείγματα για την εκτέλεση παρόμοιων έργων σε άλλους Δήμους με παρόμοιες συνθήκες .

Στρατηγικοί Στόχοι

  • Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε περισσότεροι δήμοι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ανάδοχοι τρίτων να αναπτύξουν έργα ανακαίνισης nZEB στα επόμενα χρόνια (2017 -2020).
  • Να τονωθεί η εισροή περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων για τις ανακαινίσεις κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, στηρίζοντας τα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης, ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 31/2010/ΕΕ για την «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» και την 2012/27/EU για την «Ενεργειακή Αποδοτικότητα».
  • Να τονωθεί η ανάπτυξη τρόπων χρηματοδότησης, για να επιταχυνθεί η εφαρμογή της νέας Οδηγίας 2012/27/EU σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα.
  • Να τονωθεί η αγορά των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) στα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης.
  • Να διευκολυνθεί η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των κτηρίων.